Tag: เทคโนโลยีTMS

เทคโนโลยี TMS คืออะไร รักษาไมเกรนได้จริงหรือ gadgetมาใหม่ อัพเดทโลกไซเบอร์ เทคโนโลยีTMS

เทคโนโลยี TMS คืออะไร รักษาไมเกรนได้จริงหรือเทคโนโลยี TMS คืออะไร รักษาไมเกรนได้จริงหรือ

               TMS เป็นเทคโนโลยีในการรักษาอาการปวดต่าง ๆ ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับประสาทและสมอง กระตุ้นให้เซลล์สมองเปลี่ยนแปลงการทำงาน และถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการรักษาอาการของผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคสมองเสื่อม ปวดเรื้อรัง โรคซึมเศร้า และโรคไมเกรน เป็นต้น                Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) คือการกระตุ้นเซลล์สมองด้วยเคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ...