Tag: SDWAN

ความสำคัญของ SD-WAN ต่อโครงข่ายองค์กร gadgetมาใหม่ อัพเดทโลกไซเบอร์ SDWAN

ความสำคัญของ SD-WAN ต่อโครงข่ายองค์กรความสำคัญของ SD-WAN ต่อโครงข่ายองค์กร

               SD-WAN หรือ Software-defined Wide Area Networks คือเครือข่าย WAN ที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ มีความง่ายในการปรับใช้, การจัดการจากส่วนกลาง และความสามารถในการเชื่อมต่อกับสำนักงานสาขาและระบบ Cloud ขอบคุณภาพประกอบจาก Branch Connect – SD-WAN ทำงานอย่างไร ...