Tag: AI คืออะไร

AI คืออะไร ทำไมยักษ์ใหญ่อย่าง Google ถึงให้ความสำคัญ ? gadgetมาใหม่ อัพเดทโลกไซเบอร์ AI คืออะไร

AI คืออะไร ทำไมยักษ์ใหญ่อย่าง Google ถึงให้ความสำคัญ ?AI คืออะไร ทำไมยักษ์ใหญ่อย่าง Google ถึงให้ความสำคัญ ?

        AI (อ่านว่า เอไอ) ย่อมาจาก Artificial Intelligence คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นให้มีความฉลาด สามารถที่จะเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ และจัดการงานต่าง ๆ ได้อย่างมนุษย์ หรือที่เรียกกันว่า ปัญญาประดิษฐ์ นั่นเอง          ระบบปัญญาประดิษฐ์ AI โดยส่วนใหญ่แล้วจะถูกสร้างขึ้น ...